Holmestrand Sykkelklubb | Postboks 41, 3080 Holmestrand - Norge